Thermocell

Trämaterial som isolering har en lång tradition. Trämaterial har i Skandinavien och Nordamerika sedan länge använts som ett högeffektivt isoleringsmaterial, t.ex. i form av sågspån. Mycket gamla, men förnuftigt utformade konstruktioner, med trä som isoleringsmaterial, är fortfarande intakta och utan tecken på biologisk nedbrytning. Det är dock värt att beakta att det i dessa gamla konstruktioner inte finns nutidens former av fuktspärr.

Thermocell träberisolering - framtidens material
Den modernare form av träbaserat isoleringsmaterial, som Thermocell träfiberisolering idag respresenterar, ser dagens ljus i Skandinavien i början av 80-talet. Thermocell träfiberisolering är sedan början av 90-talet ett fristående bolag. Med ny ägarkrets och ledning produceras materialet idag av Thermocell Denmark A/S i Danmark – bl.a. med ny helautomatisk förpackningsanläggning - med inriktning på att betjäna den svenska, danska, tyska och nordiska marknaden.

Thermocell är är framställd av en termisk-mekaniskt defibrerad trämassa i hårdpressande block - ett råmaterial, som också används till blöjor och bindor, vilket borgar för råvarans renhet. Som råvara för framställning av trämassan används gran från den svenska skogen. I ett nära samarbete med våra leverantörer utför vi en löpande kontroll av trämassan, för att få de partier som erfarenhetsmässigt ger det färdiga isoleringsmaterialet dess goda kvalitet. I vår produktionsanläggning bearbetas trämassan vidare till den kända mjuka träfiberisoleringen Thermocell. Denna packas lätt komprimerad i hanteringsvänliga förpackningar, varefter isoleringen enkelt matas in i inblåsningsmaskinerna.

Behagligt att arbeta med
De professionella iosolerare, som idag arbetar med materialet tvekar inte. De vill helst arbeta med Thermocell träfiberisolering. Det ger minimal irritation av hud och andningsorgan och arbetet med materialet ger ytterst begränsade dammängder.

Lösull till inblåsning
Thermocell träfiberisolering är en lösull för inblåsning i byggnadskonstruktioner. Vid inblåsning kommer isoleringsmaterialet ut i alla hörn och lägger sig tätt omkring alla övriga delar av konstruktioner, vilket medför en säker och effektiv isolering. Inblåsning av isoleringen ger dessutom en stor flexibilitet i byggprocessen samt en god totalekonomi. Isoleringen kan användas i alla ytterväggar och takkonstruktioner med ventilation bakom klimatskärm, samt till innerväggar och alla typer av bjälklag.

Högeffektivt isoleringsmaterial - termiskt och akustiskt
Thermocell träfiberisolering är först och främst särskilt effektivt som termisk isolering. Materialet ligger vid de relevanta densiteterna lägre än 0,038 W/(m:K) i värmeledningstal i alla mätningar. Materialet är dessutom karaktäriserat av en förhållandevis hög densitet, som ger låg egenkonvektion och låg luftgenomsläpplighet. Denna egenskap bidrar både till möjligheten att uppföra täta högisolerande konstruktioner samt till materialets framstående ljudisolerande egenskaper.

Innehållsdeklaration
Thermocell träfiberisolering består utöver träfibermassan av det brandhämmande ämnet ammoniumpolyfosfat. Detta är också en beståndsdel i olika gödningsprodukter till lantbruket och anses helt ogiftigt. Båda beståndsdelarna i Thermocell träfiberisolering är från våra leverantörers sida fullständigt.

Träfiber är ett material som kan transportera fukt. Därför är det möjligt att undvika användning av plastfolie i byggnadskonstruktionerna. För att uppnå lufttäthet rekommenderas i stället att man använder en kraftig papp, som ger ett fuktgenomgångsmotstånd som är minst 5 gånger högre på insidan än materialet på utsidan av isoleringsmaterialet.

Brandegenskaper
Thermocell träfiberisolering är brandskyddat med ammoniumpolysulfat, som vid upphettning förbrukar syre och därför hämmar förbränning av trämaterialet.

Skyddad från naturens sida
Många års erfarenhet av trä som isoleringsmaterial visar att träfibermaterialets motståndskraft mot biologisk nedbrytning är det samma som man känner det från konstruktionsträ. Är konstruktionen utförd tekniskt korrekt, håller detta naturens egna material i generationer. Thermocell träfiberisolering består av naturens och skogens rena produkt. Materialet kan återvinnas eller grävas ned och komposteras i naturen – alltså inga miljömässiga frågetecken.

Fortlöpande kontroll
SP – Sveriges Provnings och forskningsinstitut i Borås – testar fortlöpande Thermocell träfiberisolering. SP har mycket lång och stor erfarenhet av cellulosamaterial. Utan förvarning tar SP ut materialprover i Thermocell Denmark A/S´produktion eller på redan installerat material, varefter SP b.la. testar om materialet håller de angivna isoleringsvärdena, nödvändiga inblåsningsdensiteter, luftgenomsläpplighet och mögelresistens. SITAC – Sveriges certifieringsorgan rörande byggmaterial – är den utomstående myndigheten för typgodkännandet av Thermocell träfiberisolering.